نشانی


حدود قیمت


متر مربع


ANKARA ÇANKAYA'da برای اجاره خانه

  • سطح ورودی
1.400 TL

  • طبقه سوم
3.600 TL

  • طبقه سوم
1.600 TL

  • طبقه 23
2.350 TL

  • طبقه سوم
2.550 TL

  • ویلا
13.000 TL

  • طبقه چهارم
2.000 TL

  • طبقه 10
8.000 TL

  • طبقه 16
2.000 TL

  • طبقه سوم
3.250 TL

ماشین حساب وام