نشانی


حدود قیمت


متر مربع


ANKARA ÇANKAYA'da برای فروش خانه

 • طبقه 10
1.325.000 TL

 • طبقه 1
325.000 TL

 • طبقه سوم
650.000 TL

 • طبقه 5
950.000 TL

 • طبقه چهارم
479.000 TL

 • ارتفاع اول
295.000 TL

 • طبقه سوم
450.000 TL

 • طبقه 2
595.000 TL

 • ورودی بالا
469.000 TL

 • طبقه 2
449.000 TL

 • طبقه سوم
550.000 TL

 • طبقه 12
1.550.000 TL

 • طبقه 1
595.000 TL

 • ورودی بالا
1.100.000 TL

 • طبقه 5
1.050.000 TL

 • طبقه 10
385.000 TL

 • طبقه 1
475.000 TL

 • طبقه چهارم
575.000 TL

 • طبقه 10
845.000 TL

 • طبقه 1
300.000 TL

ماشین حساب وام