نشانی


حدود قیمت


متر مربع


ANKARA ÇANKAYA'da برای فروش فضای اداری

  • سطح ورودی
1.900.000 TL

  • سطح ورودی
1.795.000 TL

  • سطح ورودی
5.950.000 TL

  • سطح ورودی
5.500.000 TL

  • طبقه چهارم
320.000 TL

  • سطح ورودی
2.350.000 TL

ماشین حساب وام