نشانی


حدود قیمت


متر مربع


ANKARA ÇANKAYA'da

 • طبقه 10
1.325.000 TL

 • طبقه 1
325.000 TL

 • سطح ورودی
1.400 TL

 • طبقه سوم
650.000 TL

 • طبقه سوم
3.600 TL

 • سطح ورودی
1.900.000 TL

 • طبقه 5
950.000 TL

 • طبقه سوم
1.600 TL

 • طبقه چهارم
479.000 TL

 • ارتفاع اول
295.000 TL

 • طبقه سوم
450.000 TL

 • سطح ورودی
1.795.000 TL

 • طبقه 2
595.000 TL

 • ورودی بالا
469.000 TL

 • طبقه 2
449.000 TL

 • طبقه 23
2.350 TL

ماشین حساب وام