نشانی


حدود قیمت


متر مربع


ANKARA ÇANKAYA'da فضای اداری

  • سطح ورودی
1.900.000 TL

  • سطح ورودی
1.795.000 TL

  • سطح ورودی
5.950.000 TL

  • سطح ورودی
5.500.000 TL

  • طبقه چهارم
320.000 TL

  • سطح ورودی
2.350.000 TL

  • طبقه چهارم
15.000 TL

  • طبقه چهارم
2.750.000 TL

  • طبقه چهارم
2.200.000 TL

  • طبقه چهارم
12.000 TL

ماشین حساب وام